2020- Tiếp nối

Năm 2020 Quỹ thiện tín tiếp tục tiếp nối các chương trình từ thiện năm 2019 đồng thời triển khai các chương trình từ thiện mới chủ yếu hướng vào trường học, nhằm tạo thuận lợi cho các em học sinh có thể tiếp nhận tri thức