2022- Chuyên nghiệp

Năm 2022 Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Xây dựng sạch MCC là một trong 06 thành viên trong hệ thống MCC. Được giao nhiệm vụ phụ trách mảng thi công cốt lõi của tập đoàn: Tổng thầu thi công phòng sạch, tổng thầu cơ điện ME, thiết kế phòng sạch, bảo trì, bảo dưỡng phòng sạch, đo các chỉ tiêu phòng sạch, tư vấn GMP, ISO, HACCP…

MCC E&C được chuyên môn hóa hướng tới các dự án phòng sạch và cơ điện ở quy mô lớn.

Năm 2022 MCC E&C cùng với các công ty thành viên trong hệ thống MCC thăm quan du lịch tại Hạ Long, Quảng Ninh.