Bổ Nhiệm Bà Phạm Thị Minh Hương giữ chức vụ Trưởng phòng TCKT Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Xây dựng sạch MCC