Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hải giữ chức vụ Phó ban kiểm soát Công ty Cổ Phần kỹ thuật và xây dựng sạch MCC