Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thuận giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kỹ thuật và Xây dựng sạch MCC