Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Duy- Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ Phần Kỹ thuật và Xây dựng sạch MCC