Bổ nhiệm Ông Vũ Đức Pha giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng sạch MCC