Điều lệ công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng sạch MCC ban hành lần thứ 8