MCC E&C TRÚNG THẦU NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THỦY SẢN THEO GMP-WHO, CÔNG TY CỔ PHẦN AQUA VINA