MINH CUONG GROUP BỔ NHIỆM CÁC CÁN BỘ CẤP CAO

Đồng thời tại lễ bổ nhiệm, Công ty cũng trao các quyết định tăng lương định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 cho các CBCNV được tăng lương trong kỳ này.