Quy tắc ứng xử nhà cung cấp

Trong quy tắc ứng xử nhà cung cấp của MCC, Chúng tôi mong rằng tất cả các nhà cung cấp của MCC thực hiện hoạt động kinh doanh một cách có đạo đức.

Với tư cách là một nhà cung cấp, Quý công ty phải tuân thủ tất cả các quy tắc và pháp luật có liên quan, các yêu cầu được quy định bản Quy tắc ứng xử Nhà cung cấp của MCC và các nghĩa vụ hợp đồng với chúng tôi.

1. Quyền con người:

Với tư cách là một nhà cung cấp của MCC, Quý công ty phải
+ Tôn trọng phẩm giá, quyền riêng tư và các quyền cá nhân của mỗi người;
+ Không được yêu cầu bất kỳ người nào làm việc trái với ý chí của người đó; và
+ Nghiêm cấm các hành vi bao gồm cử chỉ, ngôn ngữ và tiếp xúc mà có tính chất tình dục, ép buộc, đe dọa, lăng mạ, lợi dụng, nói tục, chửi bậy hoặc những ngôn ngữ không đúng chuẩn mực văn hóa

2. Điều kiện lao động hợp lý:

Nhà cung cấp phải bảo đảm điều kiện lao động hợp lý. Cụ thể, quý công ty phải
+ Không phân biệt đối xử tuyển dụng lao động dựa trên giới tính, tuổi tác, dân tộc, quốc tịch, tôn giáo, khuyết tật, tư cách thành viên công đoàn;

+ Tôn trọng các quyền của người lao động và thỏa thuận tập thể;

+ không khoan dung hoặc sử dụng lao động trẻ em trong bất kỳ giai đoạn nào của hoạt động của quý công ty ngoại trừ trường hợp tuân thủ tất cả các quy tắc và pháp luật liên quan;

+  Không sử dụng bất kỳ lao động ép buộc nào, bao gồm nhưng không giới hạn tù nhân bị ép buộc lao động, nạn nhân của tình trạng nô lệ và nạn buôn bán người và cho phép tất cả những người lao động được quyền nghỉ việc mà không có ràng buộc sau khi có thông báo hợp lý;

+  Trả lương cho người lao động công bằng và tuân thủ các quy định về mức lương tại địa phương và/hoặc thỏa ước lao động tập thể, và trong trường hợp không có quy định và/hoặc thỏa ước lao động như vậy, trả lương cho người lao động sao cho với mức lương thấp nhất thì vẫn có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người lao động;

+  Bảo đảm rằng giờ làm việc, bao gồm cả giờ làm thêm, không vượt quá mức quy định của luật áp dụng;
3. Đạo đức trong kinh doanh:

Nhà cung cấp phải thực hiện công việc kinh doanh của mình một cách có đạo đức. Cụ thể, quý công ty phải

+ Cam kết và đảm bảo rằng giám đốc, nhân viên, người lao động, đại lý, các nhà thầu phụ hoặc bất kỳ người nào trực tiếp hoặc gián tiếp đại diện, thay mặt  cho quý công ty hoặc được Quý công ty chỉ định liên lạc, giao dịch, làm việc với MCC sẽ không hối lộ và/hoặc hứa hẹn đưa các khoản hối lộ, giảm giá, trích thưởng, khoản tiền gây ảnh hưởng hoặc khoản báo đáp bất hợp pháp hoặc bất kỳ các tài sản bằng tiền hoặc hiện vật hoặc lợi ích nào (gọi chung là “Hối Lộ”), cho bất kỳ giám đốc, nhân viên, người lao động hoặc đại diện của MCC hoặc thông qua bất kỳ bên thứ ba nào để Hối Lộ Người của MCC nhằm đạt được lợi ích riêng như được ưu tiên ký Hợp Đồng với MCC một cách không minh bạch, được miễn trừ (các) nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng, và /hoặc các lợi ích không minh bạch, không công bằng khác. Các hành vi Hối Lộ theo quy định tại điều này sẽ bao gồm cả các hành vi thực hiện trước, trong khi và sau khi thực hiện công việc.   
+ Thông báo cho MCC thông tin về các mâu thuẫn tiềm ẩn về lợi ích có liên quan đến các hoạt động của quý công ty với tư cách nhà cung cấp của MCC;
+ Bảo vệ tất cả các thông tin bí mật được cung cấp bởi MCC và các đối tác kinh doanh của MCC;
+ Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của các bên khác, bao gồm cả tài sản sở hữu trí tuệ của MCC;
+ Tuân thủ các quy tắc kinh doanh quốc tế.

4. Kiểm tra và các hành động khắc phục:

Nhằm đảm bảo và thể hiện sự tuân thủ với bản Quy Tắc Ứng Xử Nhà Cung Cấp của MCC, quý công ty phải lưu giữ tất cả các tài liệu có liên quan, và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu bổ sung khi được yêu cầu. Để xác minh sự tuân thủ của quý công ty;

Nếu chúng tôi thấy rằng quý công ty không tuân thủ với bản Quy Tắc Ứng Xử Nhà Cung Cấp của MCC này, quý công ty phải thực hiện các hành động khắc phục cần thiết một cách kịp thời, theo yêu cầu của chúng tôi. Nếu quý công ty không tuân thủ với bản Quy Tắc Ứng Xử Nhà Cung Cấp của MCC, khi đó chúng tôi có thể thực hiện các hành động bất lợi cho quý công ty, bao gồm cả việc tạm ngừng tất cả các hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động của quý công ty với tư cách nhà cung cấp của chúng tôi. Mọi thiệt hại do hành động này ngây ra, Quý công ty chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi.

MCC cảm ơn Quý công ty đã hợp tác với chúng tôi vì một môi trường kinh doanh lành mạnh và vì một xã hội tốt đẹp hơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC

Tổng giám đốc

(Đã ký)